Tag Archives: An Cùrsa Inntrigidh

Cò Pòl Cliaman?

Fàilte chun earrann Ghàidhlig de fromheretorhere.

…cò Pòl Cliaman?

Uill, is mise Paul Clements agus is mise Pòl Cliaman cuideachd! ‘S e Paul Clements a th’ orm anns a’ Bheurla ach ‘s e Pòl Cliaman a th’ orm anns a’ Ghàidhlig. Tha sin math ach s’ docha gu bheil sibh a’ smaoineachadh carson a tha mi a’ sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig? ‘S e deagh cheist a th’ ann agus tha an freagairt furasta gun robh mi airson a-riamh Gàidhlig na h-Alba ionnsachadh.

Tha mi air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig o chionn an t-Samhain 2017. An toiseach chaidh mi a chlas ann am Biggar agus chòrd e rium. Bha an tidsear glè mhath agus chaidh mi an-sin airson còig no sia seachdean. An toiseach bha mòran duine ann ach mu dheireadh bha dà no trì ann fhathast. Sguir na clasaichean aig Nollaig ach bha mi airson tuilleadh ionnsachadh. Roghnaich mi An Cùrsa Inntrigidh a dèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig.

Faodaidh sibh tuilleadh a leughadh mu dheidhinn a’ chùrsa an seo.

Dè bhios mi a’ sgrìobhadh mu dheidhinn anns a’ Ghàidhlig? Tha mi an dùil gum bi mi a’ sgrìobhadh mu dheidhinn mòran rudeigin – mo bheachdan, mo bheatha, gràmar na Gàidhlig agus rudeigin eile cuideachd. Tha mi an dòchas gun còrd e ruibh.

Taing airson leughadh.

A bheil Gàidhlig Agam?

Well, after nearly 5 months on Sabhal Mòr Ostaig’s distance learning course for beginners – An Cùrsa Inntrigidh – the answer is I have a lot more Gaelic than I did at the start. The course is primarily focused on grammar, which I like, and so far we’ve learnt several key building blocks which allow relatively basic sentences to be constructed. What I am now able to say, while sounding quite impressive, is limited to the kind of conversation featured in the course.

What you see below is an example of what I can come up with based on some of what we’ve been taught so far. It’s a bio of a made-up friend, which was something I wrote for one of the weekly phone tutorials a few weeks back. The plan is to keep writing about this character, and as my Gaelic gets better more will be written about Emil and his family.

“Tha caraid agam. ‘S e Emil Nielsen a th’ air. Tha Emil à Copenhagen anns an Danmharc. Tha Emil a’ fuireach anns an Tòb anns na Hearadh a-nis. ‘S e baile mòr trang a th’ ann an Copenhagen ach ‘s e àite glè bheag sàmhach a th’ anns an Tòb. Tha Emil ag obair air an aiseag eadar an Tòb agus Beàrnaraigh – ‘s e MV Lochportain a th’ air an aiseag. Tha e pòsta agus ‘s e Màiri-Anna a th’ air a bhean. Tha Màiri-Anna à Bagh a’ Chaisteil ann am Barriagh. Tha i ag obair ann am bùth anns an Tòb.

Tha a theaghlach anns an Danmharc agus anns an t-Suain. Tha a mhàthair agus athair a’ fuireach ann an seann taigh mòr ann an Copenhagen. Tha dà phiuthar agus bràthair aige. Tha a phiuthar bheag Sofia agus a bhràthair beag Jesper a’ fuireach fhathast ann an Copenhagen còmhla ri am pàrantan. Tha a phiuthar mhòr Freja a’ fuireach ann an Stockholm anns an t-Suain. Tha Freja ag obair ann an coimpiutairean ann an oifis ann an Stockholm fhèin.

Tha nighean agus mac aig Emil. ‘S e Murchadh agus Mòrag na h-ainmean a th’ orra. Tha Murchadh còig agus tha Mòrag tri a-nis. Tha cù agus cat aca. ‘S e Bonzo agus Bobby a th’ orra. Tha bràthair aig Màiri-Anna. ‘S e Fionnlagh a th’ air agus tha e a’ fuireach ann an Èirisgeigh. Tha a pàrantan a’ fuireach fhathast ann am Barraigh. Tha Hyundai aig Emil agus Màiri-Anna. Tha rotharan aig Murchadh agus Mòrag.

Tha caraid aig Emil agus Màiri-Anna air a’ Thairbeart. ‘S e Seumas MacLeòid a th’ air. Tha Seumas ag obair anns a’ bhùth-èisg anns a’ bhaile. Tha carabhan aig Seumas anns an Tòb cuideachd. Tha Seumas agus a theaghlach a’ fuireach anns a’ charabhan aig deireadh na seachdain.

Agus sin mo charaid Emil Nielsen.”

Translation

“I have a friend. His name is Emil Nielsen. Emil is from Copenhagen in Denmark. Emil now lives in Leverburgh in Harris. Copenhagen is a large, busy town but Leverburgh is a very small, quiet place. Emil works on the ferry between Leverburgh and Berneray – the ferry is called the MV Loch Portain. He is married and his wife’s name is Mary-Ann. Mary-Ann is from Castlebay in Barra. She works in a shop in Leverburgh.

His family is in Denmark and Sweden. His mother and father live in a big, old house in Copenhagen. He has two sisters and a brother. His little sister, Sofia, and his little brother, Jesper, still live in Copenhagen with their parents. His big sister, Freja, lives in Stockholm in Sweden. Freja works in computers in an office in Stockholm itself. 

Emil has a son and a daughter. Their names are Murdo and Morag. Murdo is five and Morag is three. They have a cat and a dog. They are called Bonzo and Bobby. Mary-Ann has a brother. His name is Finlay and he lives in Eriskay. Her parents still live in Barra. Emil and Mary-Ann have a Hyundai. Murdo and Morag have bikes.

Emil and Mary-Ann have a friend in Tarbert. His name is James MacLeod. James works in the fish-shop in the town. James has a caravan in Leverburgh too. James and his family stay in the caravan at the weekend. 

And that is my friend Emil Nielsen.”

Impressive? Maybe not, but I’m fairly pleased with the progress so far. Yes, my canvas isn’t particularly large but once we begin to explore verbs things should begin to open up. Over the summer I will be spending time reviewing what I’ve learnt so far, as well as adding some new vocabulary and brushing up on my pronunciation i.e. when the second part of the course starts I’ll know what I need to know, and a bit more.

That’s all for now, but I will post another blog in a couple of weeks covering my thoughts on the course itself i.e. what I liked, what I didn’t – that sort of thing. Until then, as always, thanks for reading.

Le deagh dhùrachdan.

Pòl.